Projekt „Akademia przyszłości” jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2017 do 30.11.2019 roku

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i poprawę dostępu do rynku pracy. Projekt skierowany jest do 100 osób zamieszkujących lubelski obszar metropolitalny powiaty: (miasto Biała Podlaska, miasto Chełm, miasto Zamość, bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, tomaszowski, włodawski i zamojski), które chcą pokonać bariery związane z zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym*. Nabyte w ramach projektu nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwolą uczestnikom pewnie wejść na ścieżkę rozwoju zawodowego.